വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ

Name

വിലാസം

ദേശീയത

ജനന തീയതി

വൈവാഹിക അവസ്ഥ


കോളിംഗ് ഡാറ്റ

ടെലിഫോൺ

മൊബൈൽ

ഇമെയിൽ


തൊഴിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾഅക്കാദമിക് ക്വാളിഫിഫിക്കേഷൻസ്ജോലി പരിചയംകോഴ്സുകൾ


വ്യക്തിഗത വൈദഗ്ധ്യം